ร้านค้าของคุณ : ธนาวิช ( ID : 3556 )

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ใจดีช้อปดอทคอม
 
กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเว็บไซต์ ใช้งานดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที
 
เว็บไซต์ www.jaidshop.com ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่ระบบภายใต้การดูแลของ บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด 
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการระดับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเปิดร้านค้าออนไลน์แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้
 
1. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์
 
1.1 ผู้มีอายุ 18 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขอให้ท่านแจ้งและขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนเข้าใช้ 
1.2 ผู้ใช้เว็บไซต์ จะต้องไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเว็บไซต์ 
 
2. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
 
2.1. บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด 
 
2.2 บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ 
 
2.3 บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  แล้วแต่กรณี
 
3.ข้อจำกัดความรับผิด
 
3.1. บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด หรือตัวแทนของ บริษัท เน็ตเวิร์ค เอเชีย ออนไลน์ จำกัด  จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าว
 
4. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 
4.1 การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 
5. การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
5.1 ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
โปรดศึกษาเพิ่มเติม
* พรบ.คอมพิวเตอร์       ดูรายละเอียดที่นี่
 
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 14 - 06 - 2560 
Scroll